ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหล่มเก่า ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุกจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (01/06/2563)
กฟส.หล่มเก่า เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟน.3 ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก (30/07/2562)
ร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ของ กฟน.3 จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 (29/01/2562)
สัมมนา 13 เครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต (02/07/2561)
ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.หล่มเก่า (29/03/2561)
ร่วมกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส ที่ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน วันที่ 3 ส.ค.2560 เวลา 09.00-12.00 น. (22/08/2560)
ช่องทางแจ้งความไม่โปร่งใสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มเก่า V2.0 (26/07/2560)
มุม พรบ.ข่าวสาร และมุมโปร่งใส V2.0 กฟส.หล่มเก่า และ กฟย.ตกล. (26/07/2560)
ประชุมชี้แจงศูนย์ พรบ. และไฟฟ้าโปร่งใส V.2.0 (08/06/2560)
ประชุมชี้แจงหลักสูตร “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กฟภ. กับ สขร.” ที่ กฟน.๓ (24/02/2559)