- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 |
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall (WAF) (15/12/2559)
ประกวดราคาโครงการจัดหา Server ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/09/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบบัญชีธนาคาร และข้อมูลเพื่อการบริหาร (FMIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/09/2559)
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/ อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) (02/09/2559)
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนตฺ์ จำนวน 30 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/09/2559)
สอบราคาโครงการการให้บริการ Call Center แบบตอบรับ IVR (Interactive Voice Response) (29/08/2559)
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการซ่อมพื้นห้องเตรียมอาหาร ชั้น 11 (29/03/2559)
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ จำนวน 31 คัน (23/03/2559)
สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงห้องเตรียมอาหารชั้น 11 (25/01/2559)