ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |
เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (02/06/2560)
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (02/06/2560)
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (02/06/2560)
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (13/03/2560)
เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (13/03/2560)
เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (13/03/2560)
เดือน พฤศจิกายน 2559 สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (27/12/2559)
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (30/11/2559)
เดือนกันยายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (12/10/2559)
เดือนสิงหาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคลังโปร่งคลังพัสดุ และรื้อถอนลานคอนกรีต คสล.เดิม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (22/09/2559)