ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/04/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1, งบโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2562 เลขที่ นผ.ซ B1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/06/2562)
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (12/01/2561)
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (15/12/2560)
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (10/11/2560)
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (03/10/2560)
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (08/09/2560)
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (08/08/2560)
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) (14/07/2560)