ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 (คพจ.2.3) ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2565)
ประกาศงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือยรายปี ประจำปี 2565 (05/01/2565)
ประกาศจัดซื้อคอนสื่อสารและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2565)
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านปลดสาย-ต่อสายเทอร์มินอล ตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 3 เฟส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2565)
ประกาศประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการต่างๆ จำนวน 5 โครงการ (I) ปี 2564 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2565)
ประกาศราคาจ้าง จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ กฟอ.หนองไผ่ แบบรายปี ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2565)
ประกาศราคาจ้างเหมาบุคคลภายแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟด้วยระบบ (Invoice Notification System INSx) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2565)
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อ หม้อแปลงใช้งาน คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2565)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. เพื่อใช้งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ ประจำปี 2564 (MR.AA22) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/07/2564)
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีไฟฟ้าหนองไผ่-แยกราหุล (จุดที่ ๕) ระยะทางรวม 7.01 วงจร-กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/07/2564)