- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 (คพจ.2.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2.4) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/06/2564)
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/05/2564)
เดือน เมษายน 2564 (ไม่มีการสอบราคา) (07/05/2564)
เดือน มีนาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) (09/04/2564)
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการสอบราคา) (10/03/2564)
เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) (10/02/2564)
เดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) (08/01/2564)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (15/12/2563)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (02/12/2563)
เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) (01/12/2563)