ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 (27/10/2563)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2563 (13/10/2563)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 (29/09/2563)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 (28/09/2563)
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนลูกถ้วย ม.11 บ้านพรมทิน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุนร (24/09/2563)
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่ CBD 1R-01 (สี่แยกวังเพลิง) ถึง CBD-1S-06/1 (แยกบ้านห้วยเขว้า) จำนวน 40 ต้น (21/09/2563)
เดือน ก.ย. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ จำนวน 6 รายการ ประจำปี 2563 (15/09/2563)
เดือน ส.ค. ประกาศจัดซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ (21/08/2563)
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฟาร์มไก่ บริษัท โชคดี พีพีเอสเคฟาร์ม ม.4 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (17/08/2563)
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงสี่แยกโคกสำโรง-อนามัยบ้านชอน (จุด3) จ.ลพบุรี (17/08/2563)