ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านหลุมข้าว ม.5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง (04/12/2563)
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (27/11/2563)
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (27/11/2563)
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ของ กฟอ.คสร. และ กฟส.นมง.,บม. (24/11/2563)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คฟม.2 จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 (20/11/2563)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2563 (19/11/2563)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ (Pallet Plastic, Digital Weight)งานงบลงทุน ประจำปี 2563 (16/11/2563)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ (เครื่องกรอสายไฟฟ้า) งานงบลงทุน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/11/2563)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2563 (09/11/2563)
ประกาศจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟอ.คสร. และอาคารสำนักงานพัสดุกฟอ.คสร. ประจำปี 2564 (28/10/2563)