ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ และงานงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 6 รายการ (04/06/2564)
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุง และขยายเขตระบบไฟฟ้า (04/06/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ (04/06/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คฟม.2 และงานทดแทนงบลงทุน จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (31/05/2564)
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันขาดแคลนงานงบทำการ ไตรมาส 2 จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2564 (31/05/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ (ประเภทลูกถ้วย) งานผู้ใช้ไฟ และโครงการ คพส.9.3, คฟม.2 ปี 2564 (28/05/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ (ประเภทลูกถ้วย) งานโครงการ คพส.9.3, คฟม.2 ปี 2564 จำนวน 1 รายการ (20/05/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 1 รายการ (19/05/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่สี่แยกวังเพลิง - บ้านวังไผ่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 60 ต้น (17/05/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (Safety stock) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ (11/05/2564)