ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฟาร์มไก่ บริษัท โชคดี พีพีเอสเคฟาร์ม ม.4 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (17/08/2563)
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงสี่แยกโคกสำโรง-อนามัยบ้านชอน (จุด3) จ.ลพบุรี (17/08/2563)
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเขตพืนที่ กฟอ.โคกสำโรง และ กฟย.สระโบสถ์ (07/08/2563)
เดือน ก.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิคในพื้นที่ กฟอ.โคกสำโรง ประจำปี 2563 (29/07/2563)
เดือน ก.ค. ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราวไตรมาส 3 ประจำปี 2563 พร้อมขนย้ายเศษไม้และกิ่งไม้ไปทิ้ง (21/07/2563)
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ (17/07/2563)
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และ (Safety Stock) จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/07/2563)
เดื่อน ก.ค. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และ (Safety Stock) จำนวน 5 รายการ (14/07/2563)
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบโครงการ คฟม.2 คขก.2 คชฟ.3 จำนวน 7 รายการ (02/07/2563)
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบลงทุน ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ (01/07/2563)