กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 (31/03/2563)
กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ (19/08/2559)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์ และค่าแปลงสภาพของภาระผูกพันของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (19/08/2559)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นสถาบันการเงิน (19/08/2559)
ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (19/08/2559)
ประกาศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (19/08/2559)
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (19/08/2559)
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (19/08/2559)
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (19/08/2559)
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ [กิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ] (19/08/2559)