พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (16/04/2562)
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11/11/2561)
พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 (02/03/2561)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (17/03/2560)
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (07/04/2535)
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (19/08/2530)
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 (27/09/2503)