- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ระเบียบ กกพ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (20/02/2563)
ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง (27/07/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (27/07/2562)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (16/05/2562)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงและอลูมิเนียมอินกอท (18/04/2562)
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (16/04/2562)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 (07/02/2562)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (21/01/2562)
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงและอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ. 2561 (12/12/2561)
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11/11/2561)