พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 (10/04/2561)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (17/07/2560)
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ขยายอำนาจการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเรื่องการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน จัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัด เข้าร่วมกิจการกับผู้อื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด (18/04/2560)
พ.ร.บ. กฟภ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (12/02/2559)
พ.ร.บ. กฟภ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (12/02/2559)
พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ.2503 (12/02/2559)