มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ชุดใหม่ (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2560 ของ กฟภ. (ภายหลังการรับรองงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.1 รายงานการจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2560 และนำส่งรายได้แผ่นดิน (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561) (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.6 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2560 (หลัง สตง.รับรองงบการเงิน) และปี 2561 ผลเดือน ม.ค. - เม.ย. ประจำเดือน พ.ค. 2561 (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.7 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 1/2561 (ม.ค. - มี.ค. 2561) (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.1.2 ขอความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (24/04/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2561 (24/04/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.8 การแต่งตั้งกรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 (20/02/2561)