มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.10 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2/2561 (24/10/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.14 ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2561 (เม.ย. - มิ.ย. 2561) (24/10/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 (24/10/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) (24/10/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2561 วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจำเดือน ต.ค. 2561 (19/09/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.1 ขอความเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติพนักงาน (ทดลองปฏิบัติงาน) กฟภ. เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.4 ขออนุมัติข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อไฟฟ้า พ.ศ.2561 (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.4 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1/2561 (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.5 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (22/05/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.6 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 (22/05/2561)