มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.3.6 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2561 และรายงานผลการเดินทางไป ดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัด ชลบุรี (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3/2561 (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.3.8 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจําเดือน พ.ย. 2561 (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดาเนินงานของ กฟภ. ประจําปี 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3 (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2561) (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 6.2.5 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเหี็นชอบงบประมาณประจําปี 2562 ของ กฟภ. (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 6.2.8 รายงานการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2561 (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่12/2561 วาระที่ 5.1.10 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561–2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) () (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (24/10/2561)