มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.12 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฟภ. ปี 2553 - 2563 (ทบทวน ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2561) (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.2 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนปีด าเนินการเพื่อเร่งรัดการด าเนินการและปรับลดงานตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.4 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. พ.ศ. 2560–2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.5 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (ปี 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.6 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2561 (ม.ค. – ก.ย. 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กฟภ. (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.8 ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ไตรมาสที่ 3/2561 (ม.ค.–ก.ย. 2561) (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.9 แผนการกำกับดูแลการควบคุมภายในของ กฟภ. ประจำปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.2.3 ขอความเห็นชอบผลการทบทวนข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ. 2561 (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2561 (20/11/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561 (20/11/2561)