มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 |
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (27/07/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2559 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ กฟภ. เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ของคณะกรรมการตร (27/07/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2561 วาระที่ 5.3.12 ผลการปรับปรุงแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และปรับแผนการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ กฟภ. (แบบ ปอ.1) ประจำปี 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2561 วาระที่ 5.1.7 ผลการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับ องค์กรของ กฟภ. ประจำปี 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.