มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 |
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ไตรมาส 1-2 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559) (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2559 และครั้งที่ 9/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 2/2559 (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (27/07/2559)