มติคณะกรรมการ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 (23/11/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 (23/11/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 (23/11/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาฯชณประจำปี 2560 ของ กฟภ. (23/11/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี (16/11/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13-14 ต.ค. 2559 (16/11/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร (16/11/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. เกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้ต่างประเทศ และการดำเนินการกรณีค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 และความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง (30/08/2559)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ผลเดือน ก.ค.2559 (30/08/2559)