มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
86.กฎหมายการดำเนินงานของ กฟภ (05/05/2563)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 (28/04/2563)
กมต. แจ้งเวียนกฎหมาการดำเนินงานของ กฟภ (15/04/2563)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 (15/04/2563)
มติคณะกรรมการ ครั้งที่3_2563วาระที่5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 (17/02/2563)
โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) (07/02/2562)
โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (01/02/2562)
โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure : AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (21/01/2562)
แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) (22/10/2561)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (24/04/2561)