- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
67.มติคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อประชาสัมพันธ์ ใน website กกก. (29/05/2563)
65.ครั้งที่3_2563วาระที่5.1.3 (05/05/2563)
86.กฎหมายการดำเนินงานของ กฟภ (05/05/2563)
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 (28/04/2563)
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหับป้องกันตวบคุมรักษาโรคโควืด19 (20/04/2563)
กมต. แจ้งเวียนกฎหมาการดำเนินงานของ กฟภ (15/04/2563)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 (15/04/2563)
ข้อสังเกตข้อสั่งการของคณะกรรมการ กฟภ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563(เพิ่มเติม)และครั้งที่3 /2563 (01/04/2563)
มติคณะกรรมการ ครั้งที่3_2563วาระที่5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 (17/02/2563)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 1 เรื่องที่ผู้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (19/04/2562)