มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 7/2557 (21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี)(21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้)(21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน) (21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงาของศูนย์ดำรงธรรม (21/01/2559) (29/02/2559)
มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (21/01/2559) (29/02/2559)