- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.8 การแต่งตั้งกรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4 (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 ขออนุมัติเพิ่มค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยียมพนักงานในพื้นที่ กฟน.2 (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2560 (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบของสังคม ครั้งที่ 1/2561 (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของ ผวก. กฟภ. ไตรมาสที่ 1-4 ปี 2560 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ในรอบปี 2560 (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-4 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560) (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯของ กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-ธ.ค. ประจำเดือน ก.พ. 2561 และร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2560 (20/02/2561)
มติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.1 การพิจารณาแต่งตั้งประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ ผวก.และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ.และอุทธรณ์คำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเม (20/02/2561)