คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว (02/04/2563)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว (02/04/2563)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว (10/01/2562)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว (10/01/2562)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว (09/02/2561)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว (16/01/2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการ การพิจารณาดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร (02/02/2560)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (13/01/2560)