แผนแม่บท
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) (01/01/2562)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) (26/12/2560)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560-2564 (17/02/2559)