แผนแม่บท
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561-2565 (5ปี) Part 1 (08/02/2564) (08/02/2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561-2565 (5ปี) Part 2 (08/02/2564) (08/02/2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561-2565 (5ปี) Part 3 (08/02/2564) (08/02/2564)
PEA HR Strategy and Master Plan 2019-2023 (11/01/2564) (11/01/2564)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 4 -2564) (04/01/2564) (04/01/2564)
แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 และประกาศกฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ (Customer Service Charter & Customer Service Standard) (04/01/2564) (04/01/2564)
แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567(KM Master Plan 2020-2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (17/04/2563)
แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2563-2567 (28/01/2563)
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 (18/02/2562)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) (18/02/2562)