- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 - 2568 (04/01/2564) (01/04/2564)
เวียนย้ำนโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟน.3 (01/04/2564)
แจ้งเวียนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) (24/02/2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561-2565 (5ปี) Part 1 (08/02/2564) (08/02/2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561-2565 (5ปี) Part 2 (08/02/2564) (08/02/2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561-2565 (5ปี) Part 3 (08/02/2564) (08/02/2564)
PEA HR Strategy and Master Plan 2019-2023 (11/01/2564) (11/01/2564)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2564 (07/01/2564)
นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (04/01/2564)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 4 -2564) (04/01/2564) (04/01/2564)