- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
15.นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา (28/06/2560)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (28/06/2560)
นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส V.2.0 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล (28/06/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส V.2.0 (28/06/2560)
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2560 (28/06/2560)
ประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ของผู้อำนวยการเขต (28/06/2560)
นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (01/06/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (24/04/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (28/03/2560)
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2560 (11/01/2560)