- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศนโยบา่ยและปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 (13/12/2564)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 (24/03/2564)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2564 (07/01/2564)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 (10/07/2562)
นโยบายกฟภ.โปร่งใส (06/06/2561)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (26/04/2561)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 (10/01/2561)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนคร้้งที่ 1 พ.ศ.2561) (10/01/2561)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) (10/01/2561)
ประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ  กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล (20/07/2560)