แผนระยะยาว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 (10/01/2561)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564)(ทบทวนคร้้งที่ 1 พ.ศ.2561) (10/01/2561)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) (10/01/2561)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (12/02/2559)
แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA ปี 2558-2560 (12/02/2559)
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (12/02/2559)