นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ของผู้อำนวยการเขต (28/06/2560)
นโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (01/06/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (24/04/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (28/03/2560)
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2560 (11/01/2560)
นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา (20/12/2559)
นโยบาย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (12/02/2559)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557 (12/02/2559)
นโยบายการต่อต้านทุจริต ปี 2558 (12/02/2559)
นโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (12/02/2559)