- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (12/04/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 (12/04/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (04/02/2561)
ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (22/08/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค (18/05/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (20/03/2560)
ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (20/01/2560)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 5ส ประจำปี 2559 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (25/02/2559)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (5ส) (25/02/2559)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพคิวซี ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (25/02/2559)