- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 โดย นายพลกฤษณ์ เหมือนุญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (07/02/2564)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (18/02/2563)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2563 โดย นายศิริยุทธ กาญจนากร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (17/01/2563)
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (12/04/2562)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 5ส ประจำปี 2562 โดย นายสมนึก กล่ำรักษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (12/04/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (12/04/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 (12/04/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (04/02/2561)
ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (22/08/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค (18/05/2560)