นโยบายของ ผจก.
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 โดย นายพลกฤษณ์ เหมือนุญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (07/02/2564)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2563 โดย นายศิริยุทธ กาญจนากร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (17/01/2563)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 5ส ประจำปี 2562 โดย นายสมนึก กล่ำรักษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (12/04/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ประจำปี 2562 (12/04/2562)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 5ส ประจำปี 2559 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (25/02/2559)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (5ส) (25/02/2559)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพคิวซี ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (25/02/2559)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพคิวซี ประจำปี 2559 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (25/02/2559)
นโยบายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (25/02/2559)
นโยบายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 โดย นายบุญเลิศ โตทวี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี (25/02/2559)