นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (18/02/2563)
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (12/04/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (12/04/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (04/02/2561)
ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (22/08/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค (18/05/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (20/03/2560)
ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (20/01/2560)
๑.นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (16/02/2559)
๑๐.นโยบาย กฟภ.โปร่งใส (16/02/2559)