นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 |
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559 (19/01/2559)
นโยบายสิ่งแวดล้อม โดย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ปี2559 (19/01/2559)
ประกาศนโยบายสนับสนุนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2559 (10/01/2559)
นโยบายสิ่งแวดล้อม โดย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ปี2558 (09/09/2558)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2558 (05/01/2558)
นโยบายต่อต้านทุจริตคอปร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส (17/06/2557)
นโยบายกำกับกิจการที่ดี (22/01/2557)
นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ประจำปี 2557 (21/01/2557)