นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
นโบยายป้องกันและต่อต้านการทุจริต (09/02/2560)
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (12/01/2560)
นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธื์/สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา (23/12/2559)
นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสและตรวจได้ (24/03/2559)
นโยบายกิจกรรม QC โดย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ปี2558 (26/02/2559)
นโยบายกิจกราม 5ส โดย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ปี2558 (26/02/2559)
นโยบาย กฟภ. โปร่งใส (17/02/2559)
นโยบาย(นายเสริมกุล คล้ายแก้ว) ผู้ว่าการ PEA คนที่ 13 (15/02/2559)
นโยบายกิจกรรม 5ส โดย ผู้จัดการ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ปี2559 (27/01/2559)
นโยบายกิจกรรม QC โดย ผู้จัดการ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอลดายาว ปี2559 (27/01/2559)