นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (30/03/2565)
นโยบายการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน (27/01/2565)
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ (27/01/2565)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (27/01/2565)
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (27/01/2565)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (24/01/2561) (05/02/2561)
ประกาศนโยบายสนับสนุนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2560 (13/07/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว Green Office (27/04/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (28/03/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (24/02/2560)