แผนระยะยาว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) (04/01/2564)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2561) (10/01/2561)
แผนแม่บท CSR (17/02/2559)
แนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (12/02/2559)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะที่ 3 พ.ศ.2556-2560 (12/02/2559)
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (12/02/2559)