นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (24/01/2561) (05/02/2561)
ประกาศนโยบายสนับสนุนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2560 (13/07/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว Green Office (27/04/2560)
นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (28/03/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (24/02/2560)
นโบยายป้องกันและต่อต้านการทุจริต (09/02/2560)
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (12/01/2560)
นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธื์/สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา (23/12/2559)
นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสและตรวจได้ (24/03/2559)
นโยบายกิจกรรม QC โดย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ปี2558 (26/02/2559)