- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 - 2568 (09/06/2564)
แผนแม่บทด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 (03/03/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568 (02/02/2564)
แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) (04/01/2564)
แผนแมบ่ทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564) (04/01/2564)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (24/01/2561) (05/02/2561)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2561) (10/01/2561)
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน 4 พ.ศ. 2561) (20/08/2560)
ประกาศนโยบายสนับสนุนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2560 (13/07/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว Green Office (27/04/2560)