สถิติผู้ขอใช้ไฟฟ้า (สถานะบริการประชาชน)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
สรุปรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการประชาชน เดือน มีนาคม 2564 (09/04/2564)
สรุปรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (10/03/2564)
สรุปรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการประชาชน เดือน มกราคม 2564 (08/02/2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน สิงหาคม (25/08/2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กรกฏาคม (31/07/2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (10/06/2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (05/06/2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2563 (05/05/2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 (06/04/2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (05/03/2563)