ผลการพิจารณาจัดซื้อ/จ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ผลการพิจารณา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย ที่บริเวณ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท และคลังพัสดุการไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2565 (24/12/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตะแกรงและหนามสแตนเลสกันนก โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท (07/12/2564)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2565 (02/12/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 (02/12/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 (02/12/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2564 (02/11/2564)
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 จำนวน 11 รายการ งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า, งานเปลี่ยนแปลงทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อความมั่นคง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ, งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่ง 115 เควี เเละงบทำก (12/10/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน กันยายน 2564 (02/10/2564)
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 (คพจ.2.3) วงเงินงบประมาณ 8,660,137.02 บาท และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2.4) วงเงินงบประมาณ 16,225,961.50 บาท ประจำปี 2564 (น.3 กฟจ. (30/09/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกันสาดและแผ่นบานเกล็ดคลังพัสดุชัยนาท น.3กฟจ.ชน.(คพ)EB.5/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2564)