ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน กันยายน 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เดือน กันยายน 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน สิงหาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เดือน สิงหาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน กรกฎาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน มิถุนายน 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เดือน มิถุนายน 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน พฤษภาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน เมษายน 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน มีนาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน มกราคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เดือน มกราคม 2564 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน ธันวาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เดือน ธันวาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน พฤศจิกายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือน พฤศจิกายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน ตุลาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน กันยายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เดือน กันยายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน สิงหาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 เดือน สิงหาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน กรกฎาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน มิถุนายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน มิถุนายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน พฤษภาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน เมษายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เดือน เมษายน 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน มีนาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 เดือน มีนาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เดือนมกราคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เดือนธันวาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือนตุลาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เดือนกันยายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เดือนสิงหาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 
เดือนกรกฎาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือนมิถุนายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือนเมษายน 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือนมกราคม 2562 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือนธันวาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือนพฤศจิกายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือนตุลาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เดือนกันยายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือนสิงหาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือนกรกฎาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือนมิถุนายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือนพฤษภาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือนเมษายน 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือนมีนาคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือนมกราคม 2561 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงสำนักงานห้องประชุม วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2559 จ้างเหมานิติบุคคลรนักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟจ.อุทัยธานี ประจำปี 2560 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโนนเหล็ก วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองฉางถึงโรงเรียนประดาหัก(จุดที่3) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 ประกาศสอบราคาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณกองกำกับการฯ-จุดแบ่งเขตโกรกพระ อ.เมือง จ.อุทัยธานี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาค่าแรงงานก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายสถานีจ่ายไฟฟ้าอุทัยธานี-อบต.หนองไผ่ (จุดที่ 2) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด