ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2)(น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.1/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2)(น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.1/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ ตามแผนงานพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ประจำปี 2563 (น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.2/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ ตามแผนงานพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ประจำปี 2563 (น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.2/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโรงสีแก้วสว่าง ถึง สี่แยกหลวงพ่อโอ จุด 4 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโรงสีแก้วสว่าง ถึง สี่แยกหลวงพ่อโอ จุด 3 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโรงสีแก้วสว่าง ถึง สี่แยกหลวงพ่อโอ จุด 5 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านดอนมะเกลือ CNA5R-01 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารคลังโปร่งพัสดุการไฟฟ่าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องจ้างเหมาสับเปลี่ยน ติดตั้ง/ย้าย/เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 3 เฟส วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา ตั้งแต่ สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จัดจ้าง สำรวจและนำเข้าข้อมูลสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) ปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบประมาณปี 2562 (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโรงสีแก้วสว่าง-สี่แยกหางน้ำหลวงพ่อโอ (จุดที่ 2) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก สับเปลี่ยน เพิ่มลดขนาดมิเตอร์ ประจำปี 2562 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก สับเปลี่ยน เพิ่มลดขนาดมิเตอร์ ประจำปี 2562
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2561
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กรกฎาคม 2561
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2561
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2561
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2561 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2561
ประกาศประกวดราคาจดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 แผน 3, 4 งบ คชฟ.3 งบ คขก.2 ปี 2561 เดือน เมษายน 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 แผน 3, 4 งบ คชฟ.3 งบ คขก.2 ปี 2561 เดือน เมษายน 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านตึก - บ้านหาดอาษา (จุดที่ 2) เดือน เมษายน 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านตึก - บ้านหาดอาษา (จุดที่ 2) เดือน เมษายน 2561 ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านตึก - บ้านหาดอาษา (จุดที่ 1) เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านตึก - บ้านหาดอาษา (จุดที่ 1) เดือน มีนาคม 2561 ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2561
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2560
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2560
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2560
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2560
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กันยายน 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กันยายน 2560
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2560
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง สิงหาคม 2560 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เดือน กรกฎาคม 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เดือน พฤษภาคม 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ 3) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ 3) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เดือน พฤษภาคม 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ 2) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เดือน เมษายน 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสถานีไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ 2) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เดือน เมษายน 2560 ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน เมษายน 2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มีนาคม 2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สถานีไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ 1) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เดือน มีนาคม 2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สถานีไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ 1) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เดือน มีนาคม 2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุง-ซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน เดือน มีนาคม 2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ปี 2560(ครั้งที่ 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ปี 2560(ครั้งที่ 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2560
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2559 ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2559 ประกาศสอบราคารักษาความปลอดภัยปี2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2559
ไม่มีประกาศสอบราคาเดือน กันยายน 2559 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ไม่มีประกาศสอบราคาเดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคาเดือน สิงหาคม 2559
ประกาศ สอบราคา จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2559(ครั้งที่ 2)เดือน กรกฏาคม 2559 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศ สอบราคา จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี 2559(ครั้งที่ 2)เดือน กรกฏาคม 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 185 มม.เดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 185 มม.เดือน มิถุนายน 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยก (FORT LIFT)เดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยก (FORT LIFT)เดือน พฤษภาคม 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเดือน พฤษภาคม 2559 ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2559 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้ออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คสจ.7 เดือน มีนาคม 2559 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้ออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คสจ.7 เดือน มีนาคม 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเดือน มีนาคม 2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเดือน มีนาคม 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนดำเนินการงานย้ายแนวระบบจำหน่าย บ้านหนองแค เดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนดำเนินการงานย้ายแนวระบบจำหน่าย บ้านหนองแค เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบไฟฟ้าสายส่ง 115 เควี เดือนกุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบไฟฟ้าสายส่ง 115 เควี เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2559 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร เดือน ธันวาคม 2558 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร เดือน ธันวาคม 2558 ... อ่านต่อ
จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 4 ,5 สถานีชัยนาท  จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 4 ,5 สถานีชัยนาท ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด