ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2)(น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.1/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2)(น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.1/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ ตามแผนงานพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ประจำปี 2563 (น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.2/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ ตามแผนงานพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ประจำปี 2563 (น.3กฟจ.ชน.(บห)EB.2/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด