ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 (คพจ.2.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2.4) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 (คพจ.2.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2.4) ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2564 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน 2564 (ไม่มีการสอบราคา)
เดือน มีนาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา)
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการสอบราคา)
เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการสอบราคา)
เดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ INSx ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ INSx ปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา)
เดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีการสอบราคา)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน 3) ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน 3) ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่ 2) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกลำนารายณ์ (ฝั่งขวา) - สามแยกบัวชุม (จุดที่ 2) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ... อ่านต่อ
งานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 (ฝั่งขวา), (ฝั่งซ้าย) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 (ฝั่งขวา), (ฝั่งซ้าย) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการสอบราคา)
เดือน พฤษภาคม 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน มีนาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน ธันวาคม 2562 ประกวดราคาจ้าง-จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เดือน ธันวาคม 2562 ประกวดราคาจ้าง-จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. งานงดจ่ายไฟ ปี ๒๕๖๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2562 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2563 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เดือน ธันวาคม 2562 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน กรกฏาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เดือน กรกฏาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา)
เดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เดือน มกราคม 2562 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้วแนวระบบไฟฟ้า (แบบรายปี) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เดือน ธันวาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้วแนวระบบไฟฟ้า (แบบรายปี) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เดือน พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เดือน กรกฎาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลาน คสล. และถมดินเพิ่มเติมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลาน คสล. และถมดินเพิ่มเติมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เดือน มกราคม 2561 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟอ.ชัยบาดาล และ กฟย.ลำสนธิ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟอ.ชัยบาดาล และ กฟย.ลำสนธิ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2560 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ กฟอ.ชัยบาดาล (แบบรายปี) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เดือน กันยายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กรกฏาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ (ครั้งที่ 2) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เดือน มิถุนายน 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2559 ประกาศ ใบแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2559 ประกาศ จัดหาตัวแทนดำเนินการกระบวนงานจดจ่ายไฟและต่อกลับ กฟอ.ชัยบาดาล และกฟย.ลำสนธิ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2559 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านซับไทร วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2559 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านซับนารี วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการประกาศสอบราคา) ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง แยกศรีเทพ-บ้านเกาะรัง (จุดที่ 3) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกหนองสรวง-สี่แยกโค้งรถไฟ จุดที่2 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านลำพญาไม้-บ้านบัวชุม จุดที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกศรีเทพ-บ้านเกาะรัง จุดที่ 4 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกศรีเทพ-บ.เกาะรัง (จุดที่ 3) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนเมษายน 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนมีนาคม 2559 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านลำพญาไม้-แยกบ้านบัวชุม จุดที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนมกราคม 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า (รายปี2559) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนกันยายน 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า (รายครั้ง) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนเมษายน 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนมีนาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า (รายปี) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนมกราคม 2558 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด