เดือน กรกฎาคม 2564 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์แก้ไฟ สัญญาเลขที่ น.3 กฟส.อ.ทลง.(จ.)012/2564 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2564 (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด